Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Aled Williams - Pennaeth mewn Gofal

 

CANLYNIADAU ARHOLIADAU TGAU A CHYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL

HAF 2018

Mae'r Ysgol yn falch o lwyddiant y disgyblion yn yr arholiadau eleni, er gwaethaf y problemau yn dilyn y difrod mawr i'r ysgolyn ystod y storm ym mis Mawrth.  Roedd yn rhaid i'r disgyblion a'r staff dygymod a'r aflonyddu i'w haddysg ar adeg dyngedfennol o flaen yr arholiadau a chael addysg mewn canolfannau eraill tu allan i'r ysgol gyda gwersi ychwanegol ar ôl yr ysgol i geisio adennill yr amser a gollwyd. Llongyfarchiadau i'r disgyblion ar eu canlyniadau.  Mae dyfalbarhad y disgyblion a'u hathrawon yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau positif a gafwyd. 
 
 

CROESO'N ÔL!

YR YSGOL YN AIL AGOR I'R DISGYBLION DDYDD MAWRTH, 4 MEDI 2018

Yn dilyn y difrod mawr ddechrau Mawrth, mae’r ysgol yn falch y bydd pawb yn gallu dychwelyd i’r safle ar ddechrau Tymor yr Hydref a bod yr holl ystafelloedd dysgu ar gael. Ni fydd y gwaith atgyweirio wedi gorffen yn gyfan gwbl hyd nes ddiwedd mis Hydref ond ni fydd y gwaith sydd ar ôl yn amharu ar rediad yr ysgol yn y cyfnod hwn. Hoffai’r Prifathro ddiolch i bawb -  staff, disgyblion a rhieni - am eu hamynedd a’u cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd a heriol hwn. Mae'n braf gweld normalrwydd yn dechrau dychwelyd!

 

 

 

 

 

 

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

  

Newyddion

Medi4ydd (dydd Mawrth)

 

Yr ysgol yn ail-agor i'r disgyblion ar ôl Gwyliau'r Haf 

Joomla templates by Joomlashine