Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Côd Ymddygiad

Mae’r Côd hwn wedi ei gynllunio er eich diogelwch a’ch lles, i hyrwyddo eich addysg ac i sicrhau bod yr ysgol yn rhedeg yn effeithiol. Bydd yr hyn a fyddwch yn ei ddysgu a’r ffordd y byddwch yn ymddwyn yn ystod eich adeg yn yr ysgol hon yn cael effaith ar weddill eich bywyd.

 • Byddwch yn brydlon i’r ysgol a’ch gwersi, wedi gwisgo’r wisg ysgol swyddogol a chyda phopeth sydd ei angen ar gyfer y gwersi. Cadwch eich côt yn eich locer – ni chaniateir dillad allanol o fewn yr ysgol.
 • Mae’r ysgol yn gwerthfawrogi moesgarwch ac ymddygiad da bob amser, felly

            -   peidiwch â defnyddio iaith anweddus

            -   peidiwch â chymryd dim sy heb fod yn eiddo i chi

            -   peidiwch â tharo, bygwth nag erlid unrhyw un

            -   peidiwch â difrodi eiddo’r ysgol ac eiddo pobl eraill

 • Cymerwch falchder yn yr ysgol trwy gadw’r adeilad tu mewn a thu allan yn lân.
 • Peidiwch byth â gadael yr ysgol heb ganiatâd a chadwch at y llwybrau dynodedig wrth gyrraedd ac ymadael o’r ysgol.
 • Mae’n drosedd dod â sigarennau, sigarennau electronig, alcohol, cyffuriau anghyfreithlon ac arfau ar safle’r ysgol.
 • Am resymau iechyd a diogelwch ni chaniateir dod â ffonau symudol, peiriannau stereo personol na chwaraewyr i-pod/mp3 i’r ysgol. Os darganfyddir disgybl gyda ffôn/iPod/mp3 yn ei feddiant bydd yn rhaid i’r rhieni ddod i’r ysgol i’w nôl. Os digwyddir hyn eto bydd yr ysgol yn cadw’r eitem tan ddiwedd yr hanner tymor hwnnw.

  Os oes rheswm penodol bod yn rhaid i’r disgybl gael ffôn cyn/ar ôl yr ysgol gellir trefnu i’r disgybl ddod a'r ffôn          yn syth i’r Swyddfa wrth gyrraedd yn y bore a’i gasglu ar y ffordd adref.

 • Gwaherddir recordio unrhyw ddigwyddiad yn yr ysgol heb ganiatâd.
 • Gwaherddir gosodiadau sarhaus ac annymunol am athrawon a disgyblion ar safleoedd we.

Mewn gwersi

 • Gwnewch bopeth a ofynnir i chi gan y staff.
 • Ymroddwch i’r gwaith.
 • Byddwch yn gwrtais tuag at eraill a pheidio gweiddi allan na gwneud dim i aflonyddu ar eraill.
 • Ni chaniateir bwyta.

Wrth symud o gwmpas yr ysgol

 • Cerddwch yn synhwyrol gan ddangos ystyriaeth tuag at eraill.
 • Cerddwch ar ochr chwith y coridorau, dim mwy na dau ochr yn ochr gan osgoi creu sŵn diangen.

Rydych yn cynrychioli Ysgol Ardudwy a disgwylir i chi ddeall ac ufuddhau i’r Côd hwn bob amser yn yr ysgol ac wrth deithio i’r ysgol ac adref. Fe gewch eich cosbi os byddwch yn torri’r rheolau sylfaenol hyn.

I weld Canllawiau ar Ddefnyddio'r We, cliciwch yr icon . . .

I weld manylion y Cynllun Gwobrwyo, cliciwch yr icon . . .

Joomla templates by Joomlashine