Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Grant Amddifadedd Disgyblion

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Ardudwy

Diben y Grant Amddifadedd Disgyblion yw gwella canlyniadau i ddysgwyr sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (hPYD).  Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at welliannau  i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

 

Fel ysgol rydym am ddysgu o’r arferion gorau yng Nghymru a thu hwnt trwy:

 

  1. gynllunio ymyriadau sy’n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad plant o gefndiroedd difreintiedig, ac sy’n nodi’n glir yr hyn a ddisgwylir gan yr ymyriad, gan fonitro cynnydd disgyblion yn gyson a gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriad.
  2. integreiddio cynlluniau ar gyfer defnyddio’r GAD i’n Cynllun Datblygu Ysgol, gan selio arferion  ar dystiolaeth dda a’u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan.
  3. gydbwyso ymyriadau ysgol gyfan ac ymyriadau wedi’u targedu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cael budd fel unigolyn a bod yr ysgol gyfan yn meithrin ei gallu i helpu pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn.

 

Yn 2016-17 rhoddwyd i Ysgol Ardudwy ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £33,350

Yn Ysgol Ardudwy mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Gwynedd a GwE, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Defnyddir yr arian tuag at gostau cyflogi Uwch Gymorthydd Llythrennedd a Chymorthyddion Rhifedd ar gyfer targedu disgyblion PYD a rhai eraill o deuluoedd mewn tlodi er mwyn rhoi ymyrraeth i godi eu sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi ei chynllun manwl oherwydd y perygl y gellid adnabod unigolion.

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine