Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

BLWYDDYN 10 YN DYCHWELYD I SAFLE'R YSGOL - DYDD LLUN, 23 EBRILL

Rydych bellach yn ymwybodol y bydd y disgyblion yn dychwelyd i safle’r ysgol ddydd Llun. Bydd cam cyntaf y cynllun atgyweirio i ddiogelu’r safle wedi’i gwblhau erbyn y penwythnos hwn a bydd yn ddiogel i bawb ddychwelyd. Mae asesiadau risg trylwyr wedi eu cwblhau i sicrhau hyn.

O ddydd Llun ymlaen bydd y gwaith o ail-doi’r rhan fwyaf o’r ysgol yn dechrau. Y nod yw cwblhau’r gwaith erbyn diwedd gwyliau’r haf. Yn ystod y cyfnod yma bydd y contractwyr yn gweithio’n agos gyda’r ysgol er mwyn sicrhau nad yw’r gwaith yn amharu ar weithgareddau’r ysgol.

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau fesul bloc yn ei dro a golyga hyn na fydd yr ystafelloedd ar y llawr uchaf o’r bloc penodol hwnnw ar gael i’w defnyddio dros dro. Felly, bydd y gwersi yn yr ystafelloedd hynny yn cael eu hadleoli o fewn yr ysgol neu ar brydiau bydd yn rhaid defnyddio’r Hen Lyfrgell/Clwb Ieuenctid yn Harlech. I’r perwyl hyn, bydd disgyblion yn cael eu cludo mewn bws gwennol. Dim ond am ran o’r diwrnod bydd unrhyw ddisgybl yn yr Hen Lyfrgell/Clwb Ieuenctid a byddant bob amser yn dychwelyd i’r ysgol i gael cinio. Wrth reswm, bydd y ddarpariaeth lluniaeth am ddim yn dod i ben nawr rydym yn ôl yn yr ysgol.

Yn y cyfnod cyntaf, dim ond disgyblion yn Blynyddoedd 9, 10 ac 11 fydd yn defnyddio’r Hen Lyfrgell/Clwb Ieuenctid.

Pan fydd y Profion Cenedlaethol i Flynyddoedd 7 i 9 ac arholiadau TGAU a Galwedigaethol yn digwydd bydd sicrwydd na fydd unrhyw waith trwsio’n digwydd a all aflonyddu ar y disgyblion.

Rwyf yn ymwybodol o bryder pawb o’r effaith posib ar berfformiad disgyblion Blwyddyn 10 yn yr arholiadau allanol. Er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer yr arholiadau Gwyddoniaeth, Llenyddiaeth Cymraeg a Saesneg, Hanes a TGC, byddwn yn cynnig sesiynau adolygu ôl ysgol yn agosach at ddyddiad yr arholiadau a byddaf yn eich diweddaru eto gyda’r trefniadau.

Dymunaf ddiolch yn ddiffuant i’r athrawon sydd wedi llwyddo i gynnal gwersi dan amodau anodd ac i’r disgyblion am eu cydweithrediad a’u hymateb cadarnhaol. Diolch hefyd i chi fel rhieni am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn olaf, mawr ddiolch i Goleg Meirion-Dwyfor am gynnig cartref dros dro i ni a’u parodrwydd i ddarparu cyfleusterau arbenigol.

Gyda’n gilydd llwyddwyd i oresgyn sefyllfa oedd ar y dechrau yn edrych yn hunllefus.

Tudur Williams

Prifathro

Gwener, 23.04.18

 

 

Joomla templates by Joomlashine