Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

BLWYDDYN 7 YN DYCHWELYD I SAFLE'R YSGOL - DYDD LLUN, 23 EBRILL

Rydych bellach yn ymwybodol y bydd y disgyblion yn dychwelyd i safle’r ysgol ddydd Llun. Bydd cam cyntaf y cynllun atgyweirio i ddiogelu’r safle wedi’i gwblhau erbyn y penwythnos hwn a bydd yn ddiogel i bawb ddychwelyd. Mae asesiadau risg trylwyr wedi eu cwblhau i sicrhau hyn.

O ddydd Llun ymlaen bydd y gwaith o ail-doi’r rhan fwyaf o’r ysgol yn dechrau. Y nod yw cwblhau’r gwaith erbyn diwedd gwyliau’r haf. Yn ystod y cyfnod yma bydd y contractwyr yn gweithio’n agos gyda’r ysgol er mwyn sicrhau nad yw’r gwaith yn amharu ar weithgareddau’r ysgol.

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau fesul bloc yn ei dro a golyga hyn na fydd yr ystafelloedd ar y llawr uchaf o’r bloc penodol hwnnw ar gael i’w defnyddio dros dro. Felly, bydd y gwersi yn yr ystafelloedd hynny yn cael eu hadleoli o fewn yr ysgol neu ar brydiau bydd yn rhaid defnyddio’r Hen Lyfrgell/Clwb Ieuenctid yn Harlech. I’r perwyl hyn, bydd disgyblion yn cael eu cludo mewn bws gwennol. Dim ond am ran o’r diwrnod bydd unrhyw ddisgybl yn yr Hen Lyfrgell/Clwb Ieuenctid a byddant bob amser yn dychwelyd i’r ysgol i gael cinio. Wrth reswm, bydd y ddarpariaeth lluniaeth am ddim yn dod i ben nawr rydym yn ôl yn yr ysgol.

Yn y cyfnod cyntaf, dim ond disgyblion yn Blynyddoedd 9, 10 ac 11 fydd yn defnyddio’r Hen Lyfrgell/Clwb Ieuenctid.

Bydd y disgyblion yn cwblhau’r Profion Cenedlaethol Darllen Cymraeg a Saesneg a Rhifedd sy’n dechrau dydd Gwener, 27 Ebrill. Yn ystod y cyfnod mae sicrwydd na fydd unrhyw waith trwsio’n digwydd a all aflonyddu ar y disgyblion.  Dyma amserlen y Profion ar gyfer Blwyddyn 7.

Dyddiad  Prawf
Dydd Gwener, 27 Ebrill  Rhifedd - Gweithdrefnol
Dydd Mawrth, 1 Mai  Darllen Cymraeg
Dydd Iau, 3 Mai  Darllen Saesneg
Dydd Gwener, 4 Mai  Rhifedd - Ymresymu

Dymunaf ddiolch yn ddiffuant i’r athrawon sydd wedi llwyddo i gynnal gwersi dan amodau anodd ac i’r disgyblion am eu cydweithrediad a’u hymateb cadarnhaol. Diolch hefyd i chi fel rhieni am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn olaf, mawr ddiolch i Ysgol Eifionydd a Chanolfan Hamdden Y Pafiliwn, Y Bermo am gynnig cartref dros dro i ni a’u parodrwydd i ddarparu cyfleusterau arbenigol.

Gyda’n gilydd llwyddwyd i oresgyn sefyllfa oedd ar y dechrau yn edrych yn hunllefus.

 

Tudur Williams

Prifathro

Gwener, 20.04.18

 

 

Joomla templates by Joomlashine