Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

ASESU AC ADRODD BLYNYDDOEDD 7 - 9

Seilier yr adrodd i rieni ar dargedau a osodir bob blwyddyn.  Gosodir y targedau dechreuol ym Mlwyddyn 7 gan ystyried canlyniadau blaenorol y disgybl wrth drosglwyddo o’r ysgol gynradd, a’r profion deallusrwydd llythrennedd a roddir ar ddechrau Blwyddyn 7 yn Ysgol Ardudwy, ac adnabyddiaeth yr athrawon o’r disgyblion yn ystod misoedd cyntaf Blwyddyn 7.  Bydd cyfarfod arbennig i rieni a disgyblion Blwyddyn 7 ddiwedd Tachwedd pan gyflwynir y targedau.  Yna bydd adrodd i rieni ar y perfformiad yn erbyn y targedau yn digwydd bob hanner tymor gydag adroddiad llawn ym mis Gorffennaf. 

Ar ddechrau Blynyddoedd 8 a 9 gosodir targedau newydd.  Bydd adroddiad cynnydd interim, sef un dudalen grynodol yn cael ei gyhoeddi bob hanner tymor gydag adroddiad llawn manylach gyda thudalen ar gyfer pob pwnc unwaith y flwyddyn.

Os bydd disgybl yn gwneud cynnydd rhagorol ac wedi cyrraedd ei darged cyn diwedd y flwyddyn bydd targed newydd yn cael ei osod bryd hynny.

Dylai disgybl wneud cynnydd sydd yn cyfateb i o leiaf hanner lefel gyrhaeddiad bob blwyddyn.

 

Dyddiadau Adrodd i Rieni

Blwyddyn 7

 

27.11.18 (Cyfarfod)

22.02.19

12.04.19

24.05.19

10.07.19 (Llawn)

Blwyddyn 8

26.10.18

19.12.18

22.02.19

 

12.04.19

 

 

14.06.19 (Llawn)

Blwyddyn 9

26.10.18

 

19.12.18

 

 

22.02.19

 

12.04.19 (Llawn)

 

18.07.19 

Lefelau Diwedd

Cyfnod Allweddol 3

 

Dyma safonau Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9)

Lefel 8

 Llawer uwch na’r lefel ddisgwyliedig

Lefel 7

 Uwch na’r lefel ddisgwyliedig

Lefel 6

 Wedi cyrraedd y lefel ddisgwyliedig

Lefel 5

Lefel 4

 Yn gweithio tuag at y lefel ddisgwyliedig

Lefel 3

Lefel 2

Lefel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNLLUN MENTORA BLWYDDYN 10 + 11 

Mae’r ysgol wedi mabwysiadu Cynllun Mentora arbennig ym Mlynyddoedd 10 ac 11 fel bod disgyblion yn cael adborth rheolaidd ac amlach ar eu cynnydd.  Bydd rhieni hefyd yn derbyn adroddiadau mwy rheolaidd a chyswllt uniongyrchol â’r ysgol yn amlach.

Bydd pob disgybl yn cael  Mentor personol a fydd yn cynorthwyo’r disgybl dros y ddwy flynedd gan ei gyfweld yn rheolaidd, rhoi cyngor fel bo angen a datrys unrhyw broblemau yn fuan wrth iddynt godi.  Bydd asesiad yn erbyn targedau personol y disgybl bob 5/6 wythnos a bydd cyfweliad gyda’r Mentor yn syth yn dilyn yr asesiad.

Bydd y Mentor hefyd yn cysylltu â’r rhieni ar ôl bob asesiad 5/6 wythnos i drafod cynnydd y disgybl a bydd yn ofynnol i rieni ddarparu rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd er mwyn hyrwyddo hyn.

Mae cyfarfod pwysig i rieni a disgyblion Blwyddyn 10 ym mis Medi i lansio’r Cynllun pan ofynnir i bawb arwyddo cytundeb sydd yn nodi ymrwymiad a chyfrifoldeb yr ysgol, disgybl a’r rhieni.

 

DYDDIADAU PWYSIG  

Blwyddyn 10

18 Medi 2018

1730  Cyfarfod Rhieni a Disgyblion i lansio’r Cynllun

19 Hydref 2018

7   Rhagfyr 2018

Dyddiadau asesiadau yn erbyn y targedau – cyfweliadau a chyswllt â’r cartref  yn dilyn

1   Chwefror 2019

Adroddiad llawn yn mynd i’r cartref – cyfweliad a chyswllt â’r cartref  yn dilyn

29 Mawrth 2019

Dyddiadau asesiadau yn erbyn y targedau – cyfweliadau a chyswllt â’r cartref  yn dilyn

17 Mai 2019

5   Gorffennaf 2019

Dyddiadau asesiadau yn erbyn y targedau – cyfweliadau a chyswllt â’r cartref  yn dilyn

  

Blwyddyn 11

16 Hydref 2018

1730  Cyfarfod Rhieni a Disgyblion i dderbyn asesiad yn erbyn y targedau ac adolygu cynnydd

30 Tachwedd 2018

Adroddiad llawn yn mynd i’r cartref – cyfweliad a chyswllt â’r cartref yn dilyn

15 Chwefror 2019

5   Ebrill 2019

Dyddiadau asesiadau yn erbyn y targedau – cyfweliadau a chyswllt â’r cartref yn dilyn

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine