Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

ASESU AC ADRODD BLYNYDDOEDD 7 - 9

Seilier yr adrodd i rieni ar dargedau a osodir bob blwyddyn. Gosodir y targedau dechreuol ym Mlwyddyn 7 gan ystyried canlyniadau blaenorol y disgybl wrth drosglwyddo o’r ysgol gynradd, a’r profion deallusrwydd llythrennedd a roddir ar ddechrau Blwyddyn 7 yn Ysgol Ardudwy, ac adnabyddiaeth yr athrawon o’r disgyblion yn ystod misoedd cyntaf Blwyddyn 7.  Bydd cyfarfod arbennig i rieni a disgyblion Blwyddyn 7 ddiwedd Tachwedd pan gyflwynir y targedau. Yna bydd adrodd i rieni ar y perfformiad yn erbyn y targedau yn digwydd bob hanner tymor gydag adroddiad llawn ym mis Gorffennaf. 

Ar ddechrau Blynyddoedd 8 a 9 gosodir targedau newydd. Bydd adroddiad cynnydd interim, sef un dudalen grynodol yn cael ei gyhoeddi bob hanner tymor gydag adroddiad llawn manylach gyda thudalen ar gyfer pob pwnc unwaith y flwyddyn.

Os bydd disgybl yn gwneud cynnydd rhagorol ac wedi cyrraedd ei darged cyn diwedd y flwyddyn bydd targed newydd yn cael ei osod bryd hynny.

Dylai disgybl wneud cynnydd sydd yn cyfateb i o leiaf hanner lefel gyrhaeddiad bob blwyddyn. 

Dyddiadau Adrodd i Rieni

Blwyddyn 7

 

28.11.17

(Cyfarfod)

09.02.18

23.03.18

25.05.18

10.07.18

(Llawn)

Blwyddyn 8

27.10.17

20.12.17

09.02.18

 

23.03.18

 

 

15.06.18

(Llawn)

Blwyddyn 9

27.10.17

 

20.12.17

 

09.02.18

(Llawn)

23.03.18

25.05.18

18.07.18

Lefelau Diwedd

Cyfnod Allweddol 3

 

Dyddiadau Cyfarfodydd Rhieni (1730)

Blwyddyn 7

28.11.17

Blwyddyn 8

19.06.18

Blwyddyn 9 (Dewisiadau)

20.02.18

 

Dyma safonau Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9)

Lefel 8

Llawer uwch na’r lefel ddisgwyliedig

 

 

Lefel 7

Uwch na’r lefel ddisgwyliedig

 

 

Lefel 6

Wedi cyrraedd y lefel ddisgwyliedig

Lefel 5

 

 

Lefel 4

Yn gweithio tuag at y lefel ddisgwyliedig

Lefel 3

Lefel 2

Lefel 1

 

CYNLLUN MENTORA BLWYDDYN 10 + 11 

Mae’r ysgol wedi mabwysiadu Cynllun Mentora arbennig ym Mlynyddoedd 10 ac 11 fel bod disgyblion yn cael adborth rheolaidd ac amlach ar eu cynnydd. Bydd rhieni hefyd yn derbyn adroddiadau mwy rheolaidd a chyswllt uniongyrchol â’r ysgol yn amlach.

Bydd pob disgybl yn cael Mentor personol a fydd yn cynorthwyo’r disgybl dros y ddwy flynedd gan ei gyfweld yn rheolaidd, rhoi cyngor fel bo angen a datrys unrhyw broblemau yn fuan wrth iddynt godi.  Bydd asesiad yn erbyn targedau personol y disgybl bob 5/6 wythnos a bydd cyfweliad gyda’r Mentor yn syth yn dilyn yr asesiad.

Bydd y Mentor hefyd yn cysylltu â’r rhieni ar ôl bob asesiad 5/6 wythnos i drafod cynnydd y disgybl a bydd yn ofynnol i rieni ddarparu rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd er mwyn hyrwyddo hyn.

Mae cyfarfod pwysig i rieni a disgyblion Blwyddyn 10 ym mis Medi i lansio’r Cynllun pan ofynnir i bawb arwyddo cytundeb sydd yn nodi ymrwymiad a chyfrifoldeb yr ysgol, disgybl a’r rhieni.

 

DYDDIADAU PWYSIG 

Blwyddyn 10

19 Medi 2017

1730 Cyfarfod Rhieni a Disgyblion i lansio’r Cynllun

20 Hydref 2017

1 Rhagfyr 2017

19 Chwefror 2018

Dyddiadau asesiadau yn erbyn y targedau – cyfweliadau a chyswllt â’r cartref yn dilyn

23 Mawrth 2018

Adroddiad llawn yn mynd i’r cartref – cyfweliad a chyswllt â’r cartref yn dilyn

18 Mai 2018

Dyddiadau asesiadau yn erbyn y targedau – cyfweliadau a chyswllt â’r cartref yn dilyn

 

 

Blwyddyn 11

13 Hydref 2017

1730 Cyfarfod Rhieni a Disgyblion i dderbyn asesiad yn erbyn y targedau ac adolygu cynnydd

8 Rhagfyr 2017

Adroddiad llawn yn mynd i’r cartref – cyfweliad a chyswllt â’r cartref yn dilyn

2 Chwefror 2018

16 Mawrth 2018

Dyddiadau asesiadau yn erbyn y targedau – cyfweliadau a chyswllt â’r cartref yn dilyn

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine